Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 22/06/2021 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 Καλλιθέα 18-06-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23η                                   Αρ. πρωτ. 26039

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπ΄ όψιν,

  • τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
  • την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19 και
  • την υπ’ αριθ. 558/2020 (ΑΔΑ: ΩΓ2ΕΩΕΚ-ΘΙ6) απόφαση Δημάρχου – περί ορισμού Αντιδημάρχων- σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαρμπάκος Ευάγγελος

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 22/06/2021 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα :

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

2. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πολυμορφικού μηχανήματος έργου με παρελκόμενα»

3. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ»

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών & επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ α) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια-Καλοκαίρι 2021 β) Μεταφορά μελών Κοινωνικής Πολιτκής-2021»

5. Έγκριση τεχνικής έκθεσης τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» α) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια-Καλοκαίρι 2021 β) Μεταφορά μελών Κοινωνικής Πολιτκής-2021»

6. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Καλλιθέας για την συμμετοχή του: α) στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο την 01/07/2021 ως μέλος της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και β) στο συνέδριο με θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο από 02/07/2021 έως 04/07/2021, από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», τον Δήμο Κορινθίων & την Forum Τraining & Consulting, με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

7. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

8. Αποδοχή εσόδου από την ΣΤ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

9. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Παραβάλου Μαρίας για το με αρ. 1217/31-05-2021 Χ.Ε.Π.

10. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Λιάπη Κωνσταντίνου για το με αριθ. 807/19-4-2021 Χ.Ε.Π.

11. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφασης Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών που εκδόθηκε επί αγωγής της Ρ. Α., εκτέλεση της ως άνω προσωρινώς εκτελεστής απόφασης και εξειδίκευση πίστωσης

12. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 7/2021 απόφασης Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών), που εκδόθηκε επί αγωγής της Ρ. Α., εκτέλεση της ως άνω προσωρινώς εκτελεστής απόφασης και εξειδίκευση πίστωσης

13. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 20/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών)

14. Περί συμβιβασμού για την καταβολή ποσού στην αιτούσα Π. Σ. και εξειδίκευση πιστώσεως

15. Περί συμβιβασμού για την καταβολή ποσού στην αιτούσα εταιρεία «Ν. Τ. – Α. Μ. Ο.Ε.» και εξειδίκευση πιστώσεως

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 292/2021 Απόφασης Δημάρχου για την ανακοίνωση δίκης ενώπιον του Πολ. Πρωτ. Αθηνών του ΟΤΑ Δήμος Καλλιθέας κατά των Π. Π. κλπ προς το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και το ΝΠΔΔ Πράσινο Ταμείο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ