Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Τρίτη 03/08/2021 από 11:00 έως 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            Καλλιθέα 02/08/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28η                             Αρ. πρωτ. 33488

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση e.gavala@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) την Τρίτη 03/08/2021 από 11:00 έως 12:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Παράταση έως 30/09/2021 των συμβάσεων που συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α΄) συνολικά εξήντα τριών (63) εργαζομένων που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ειδικοτήτων
α. πενήντα (59) εργαζομένων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 19/07/2021
β. δύο (2) εργαζομένων ειδικότητας ΠΕ Ιατρών των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 19/07/2021 και
γ. δύο (2) εργαζομένων ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών που προσελήφθησαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τους COVID-19 των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 30/06/2021

Η έκτακτη πρόσκληση οφείλεται στο κατεπείγον της παράτασης των συμβάσεων των εξήντα τριών (63) εργαζομένων στο Δήμο Καλλιθέας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, δεδομένου ότι ο Ν. 4821/2021 δημοσιεύθηκε στις 31/07/2021 και σύμφωνα με το αρ. 62 «Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» υπάρχει άμεση ανάγκη παράτασης των συμβάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 εως την 30/09/2021.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), όπως εξειδικεύονται στην με αρ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ