Πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ανάδειξης Αναδόχου για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/2019) περί αρμοδιοτήτων της Ο. Ε.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 199 και 201 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α’ 114/2006).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
4.Τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 »Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α’2/03-01-1989) »Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 25 »τακτικά έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων».
6. Την με αριθμ. 54/31-03-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών.
7. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται και καταρτίζονται οι όροι διενέργειας της φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών.
8. το υπ’ αρ. πρωτ. 26506/23-06-2021 έγγραφο της Εκτιμητικής Επιτροπής

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ότι:

Θα διενεργηθεί πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ανάδειξης Αναδόχου για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα σε περίπτωση μεταγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να αναστείλει ή να διακόψει την σύμβαση.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ