Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ             Καλλιθέα : 27/08/21
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.                                              Αρ. Πρωτ. : 343/21
Δ/νσης: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9530161 Fax : 210 9530160
e-mail: depka@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1 / 2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /τ.Α’/1997) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α’/2009).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 168, 169 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες «δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ Γ’ του ν. 2190/94………. «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, … Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο» .
7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/τ.Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 «Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ.523/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Π.Δ. 476/1981 περί ορισμού των απαιτούμενων ειδικών τυπικών προσόντων προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου προς πλήρωση οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
12. Την υπ’ αριθ. πρτ.: 14626 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα Ν.Π.Ι.Δ. της Αυτοδιοίκησης. Η αντικατάσταση και αναπλήρωση αποχωρούντος προσωπικού ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, υλοποιείται εντός του χρόνου ισχύος του προγράμματος που θεωρείται και χρόνος ισχύος των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.
13. Την υπ.΄ αριθ. 54B απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. της 8ης συνεδρίασης στις 27/07/21 (ΑΔΑ : 9ΛΨΕΟΡ5Ω-Τ6Η ).
14. Την υπ.΄ αριθ. 7325/6145 στις 07/02/14 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
15. Το υπ.΄ αριθ. Φ.Ε.Κ. 295/17-02-2009 σύσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. και το Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθ. 1748/15-07-13 τ. Β΄ τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΗ.Κ.Ε.Κ..
16. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
17. Την υπ’ αρ. πρτ. 12/21 – 08/01/21 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης (ΑΔΑ : Ψ0ΔΝΟΡ5Ω-ΔΔΑ).
18. Την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας στα Κ.Δ.Α.Π. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ..

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, που εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):