Πίνακες κατάταξης, προσληπτέων & απορριπτέων της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 4 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας», Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ