Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) τη Δευτέρα 23/05/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 Καλλιθέα 19/05/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20η                                 Αρ. πρωτ. 22492

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) τη Δευτέρα 23/05/2022 και ώρα 14:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για την διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στις 30-6-2022 από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλία

3. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) αποδοχή νέας προσφοράς αναδόχου καλλιτεχνικής υπηρεσίας

4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της ΠΟΣΕΑ για τη δράση «ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ: Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία» και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής Σύμβασης

5. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιανουαρίου 2022

6. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Φεβρουαρίου 2022

7. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Μαρτίου 2022

8. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Απριλίου 2022

9. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων α΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2022

10. Αποδοχή εσόδου από την Ε΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

11. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το με αρ. 741/01-04-2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ

13. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης για την διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών από τους δημότες και ηλεκτρονικών εισπράξεων από τον δήμο μέσω του διατραπεζικού κυκλώματος DIAS

14. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή της ανοικτής (άνω των ορίων), διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, λοιπών μηχανήματων & προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών για το στόλο οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας»

15. Έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων, τεχνικής περιγραφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, λοιπών μηχανήματων & προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών για το στόλο των οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας»

16. Καταβολή ποσών ως αποζημίωση χρήσης ακινήτων, χρονικού διαστήματος από 01/01/2022 έως 31/05/2022 προς εκμισθωτές και εξειδίκευση πιστώσεων

17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Καλλιθέας», προϋπολογισμού 442.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στα πλαίσια της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».

18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών, ορισμός επιτροπών διαγωνισμού, παρακολούθησης & παραλαβής, ενστάσεων και ομάδας εργασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ