Πίνακες κατάταξης, απορριφθέντων & προσληπτέων της ΣΟΧ 1/2022, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘’Γιάννης Γάλλος’’»

Υποβολή ενστάσεων από 4/8/2022 έως 16/8/2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ