Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος
ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτριος Κάρναβος

Τακτικά Μέλη:

• Ευάγγελος Μπαρμπάκος Αντιδήμαρχος Καλλιθέας
• Λάζαρος Λασκαρίδης Αντιδήμαρχος Καλλιθέας
• Γεώργιος Αδαμόπουλος από την παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
• Παναγιώτης Κοττέας από την παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
• Γεώργιος – Σπυρίδων Κουτσογιάννης από την παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
• Βασίλειος Παπαχρήστος από τη παράταξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ–ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
• Κωνσταντίνος Ασκούνης από την παράταξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ–ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
• Ιωάννης Βακαλόπουλος από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ευανθία Βάνα Δαβάκη από τη δημοτική παράταξη της «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Κωνσταντίνος Ευσταθίου από την παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Γεώργιος Καλαμπαλίκης από την παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Κωνσταντίνος Κόκουλος από την παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Γεώργιος Μαργωμένος από την παράταξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ–ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Νικόλαος Ηλιάδης από την παράταξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ–ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣι»
Γεώργιος Αντωνακάκης από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Αρμοδιότητες
Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου
 2. ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
 3. προελέγχει τον απολογισμό
 4. αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις
 5. συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
 6. μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
 7. εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
 8. αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
 9. εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου.Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο
 10. αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 11. εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους
 12. αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές
 13. αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων
 14. αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ
 15. αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.