Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος
Η Αντιδήμαρχος Καλλιθέας κα. Μαργαρίτη Βασιλική

Τακτικά Μέλη

• Παναγιώτης Κοττέας Αντιδήμαρχος Καλλιθέας
Δημήτριος Παπαθανάσης Αντιδήμαρχος Καλλιθέας
Ευανθία (Βάνα) Δαβάκη από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
• Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
• Εμμανουήλ Κωστάκης από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
• Κωνσταντίνος Ασκούνης από τη δημοτική παράταξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ – ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
• Αθηνά Εξάρχου από τη δημοτική παράταξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ – ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
• Παρθένα (Νανά) Ιορδανίδου από τη δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Αναπληρωματικά Μέλη

Τζώρτζης Δελατόλας από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Γεώργιος Αδαμόπουλος από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Δημήτριος Ερμίδης από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Γεώργιος – Σπυρίδων Κουτσογιάννης από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Άννα Παπαρούπα από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
Ανέστης Φωτόπουλος από τη δημοτική παράταξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ – ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Βασίλειος Μπουκουβάλας από τη δημοτική παράταξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ – ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Γεώργιος Αντωνακάκης από τη δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Αρμοδιότητες
Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..