Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων για το έτος 2021

Του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
Για το έτος 2021

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 552/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας και την υπ’ αριθ. 73/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. Επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 32627/19-03-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.