Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου ώρα 19:30

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021).
  2. Τη με αρ. 70 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/30-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  • Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλούμε όπως στείλει αίτημα (αναγράφοντας το email με το οποίο θα συμμετέχει μέσω της πλατφόρμας Webex) στο dhm.sym@kallithea.gr έως την Τετάρτη 26/01/2022 και ώρα 12:00.