Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλλιθέας Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Σωκράτους 131»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα, 12/10/2018
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. πρωτ.: 6733
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ. «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ». Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Σωκράτους 131», προϋπολογισμού 45.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού περιλαμβανομένων και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και του Τ.Ε.Υ.Δ. από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kallithea.gr.
Η διακήρυξη των εργασιών έχει συνταχθεί κατά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ που αφορά στην διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού. Πληροφορίες στο e-mail: stavroula.tsivouraki@kallithea.gr, τηλέφωνο 213 20 70 463, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Τσιβουράκη Σταυρούλα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 725,81 €. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
7. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από Πιστώσεις του Προγράμματος χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που διενεργείται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την με στοιχεία Κ.Α. 15.6262.0009 πίστωση του προϋπολογισμού, για την οποία έχει γίνει σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης για το έτος 2018,συνεχιζόμενη στο επόμενο οικονομικό έτος 2019.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αρμόδια Επιτροπή του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλλιθέας, OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ». .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ