Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Καλλιθέας

ΑΔΑ: 62ΠΖΩΕΚ-ΜΒΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα, 01/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθ. Πρωτ. 42493
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Παρίδου Πολυξένη
Τηλέφωνο: 213-20.70.415
Fax: 213-20.70.421
E-mail: p.paridou@kallithea.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
(Αρ. θέσεων: 1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τη διάταξη του άρ.58 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
  2. Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.3, του Ν.4194/2013-«Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α΄/2013), όπως ισχύει, που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της άσκησης στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών.
  3. Το με αριθ.πρωτ.23672/11-6-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με το οποίο ζητείται η πρόσληψη ασκούμενου Δικηγόρου για το διάστημα από 1/11/2020 έως 30/4/2021, επειδή αντιμετωπίζει εξαιρετικό φόρτο εργασίας και είναι απολύτως απαραίτητη η στήριξή της από ασκούμενο/η δικηγόρο.
  4. Τη με αριθ. 112/15-7-2020 (ΑΔΑ:6ΜΕ2ΩΕΚ-Σ2Ζ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που εγκρίνει την πρόσληψη ενός ασκούμενου/ης δικηγόρου για την περίοδο από 1/11/2020 και εξής για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής του/ης άσκησης στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας.
  5. Τη με αρ. 23976 οικ./5.4.2019 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, περί άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλλιθέας (ΦΕΚ 1769/τ. Β΄/21.5.2019), η οποία εκδόθηκε άπαξ και ισχύει επ’ αόριστον και μέχρις τυχόν αλλαγής των όρων αυτής με αίτημά μας προς το Υπ.Δικαιοσύνης.
  6. Τη με αριθ.πρωτ.27620/6-7-2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους/τις υποψηφίους/ες δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας (6) μηνών, και συγκεκριμένα από 1/11/2020 έως 30/4/2021, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Συνημμένα:

Οι αιτήσεις  των υποψηφίων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kallithea.gr  εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου