Συνοπτικός διαγωνισμός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοτυπικού χαρτιού»

ΑΔΑ: Ψ44ΟΟΚ11-3ΞΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καλλιθέα 17/1/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Aριθ. Πρωτ: 2435
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 108
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109589635

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400 € (συμπ/νουΦ.Π.Α.24%) η ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοτυπικού χαρτιού», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6/2/2020 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε με την με αρ.50/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου . Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 12:00 μμ, από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημ. Καταστήματος-Ματζαγριωτάκη 76).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δυο (2) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό.
Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Στο διαγωνισμό πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβληθούν προσφορές για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ