Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Καλλιθέα 19/3/2020
Δημοτικό Συμβούλιο                     Αρ. Πρωτ. 13757

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
  3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως ισχύει.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δ’ τριμήνου 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Περί εξώδικου συμβιβασμού και καταβολής των αιτουμένων ποσών νομιμοτόκως στον κο Γρηγόριο Ζώρζο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των βρεφικών – παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Ορθή επανάληψη της με αρ. 18/2020 Απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: 999ΨΩΕΚ-ΓΤΖ), περί παραχώρησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΡΤ ΤV, στην οδό Εσπερίδων 48 Καλλιθέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους 57.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αλ. Πάντου 54-56.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης απέναντι της οδού Ολυμπίας 8-10.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μεσολογγίου 1.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 37.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 236.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους 111.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

16. Κοπή υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

17. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

19. 1. Συμμετοχή του Δήμου Καλλιθέας στο Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας με τη μέθοδο της Linguaphone, σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου,
2. Υπογραφή μνημονίου Συνεργασίας, εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης,
3. Έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

20. Συμπλήρωση της αρ. 32/2020 απόφασης (Σύσταση επιτροπής μητρώου αρρένων) του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό του Προέδρου που δεν συμπεριλήφθηκε.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

21. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος