Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Webex, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Καλλιθέα 11/6/2021
Δημοτικό Συμβούλιο                  Αρ. Πρωτ. 24696

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 3η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημοσθένους 175.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 177.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 269.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Κανάρη 1.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ατθίδων 63.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ύδρας 8-10.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 162.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

11. Λήψη απόφασης επί της αγωγής και αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου «Οδυσσέας Δημητριάδης» για δεδουλευμένα του χρονικού διαστήματος 1/1/2019 έως 30/6/2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης Β’ ΔΟΣΗΣ έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

13. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021, του με αρ. 214/09-03-2021 αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

14. Έγκριση συμμετοχής Δήμου Καλλιθέας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων Φιλικών προς τις Oικογένειες (European Network of Family-Friendly Municipalities).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

15. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-2ου ορόφου) επί της οδού Κρέμου αρ. 112 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος