Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Webex, τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ          Καλλιθέα 13/5/2021
Δημοτικό Συμβούλιο            Αρ. Πρωτ. 19712

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ τριμήνου 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Χαρακτηρισμός και καταστροφή άχρηστου υλικού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Χίου 13.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μυκηνών 19.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5. Έγκριση τροποποίησης του χρόνου λήξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (MIS 5030054) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση της Πράξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

6. Έγκριση συμμετοχής Δήμου Καλλιθέας στη Συμφωνία των Πράσινων Πόλεων «GREEN CITY ACCORD».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Ταγματάρχου Πλέσσα αρ. 73, στην Καλλιθέα σε άπορη δημότισσα του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος

→  H πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας (http://www. kallithea.gr).