Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΠΦΟΥΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 1/12/2017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                Αρ. Πρωτ. 66122
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΠΦΟΥΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ)» με προϋπολογισμό 59.967,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων, έντυπα οικονομικής προσφοράς, το υπόβαθρο για την αξιολόγηση του φωτισμού και της ενεργειακής απόδοσης και το ΤΕΥΔ) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.
3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132070424 και 2132070457, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Χρήστος Δαριώτης και Ιωάννα Καϊμάζογλου (email : dariotis@kallithea.gr)
4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 4/1/2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 4ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, ή άλλη οπωσδήποτε όμως συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
6. Ο ανάδοχος, για την εκτέλεση των εργασιών σε ύψος, με καλαθοφόρο όχημα ή άλλον τρόπο, είναι υποχρεωμένος να τηρήσει όλες τις απαιτήσεις, για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, της ισχύουσας νομοθεσίας.
Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα εκτελούνται από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, η άδεια του οποίου θα προσκομισθεί στην υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η παρουσία του στον τόπο των εργασιών είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών, εκτός αν ορισθεί επί τόπου του έργου υπεύθυνος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ).
Το τεύχος αξιολόγησης του φωτισμού και της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και το αρχείο υπολογισμών θα υπογραφούν από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ) ή από τεχνικό που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους του αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Δύνανται επίσης να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβων στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος /τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.
7. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες αρχομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
11. Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ’ αρ. 439/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.

Η Απόφαση της Οικ.Επιτροπής & οι Όροι Διακήρυξης ΕΔΩ

Ο Δήμαρχος

Δημ. Κάρναβος